Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów

Gmina Jędrzejów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

 

 

Cel projektu: poprawa środowiska naturalnego poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Jędrzejów.

Dofinansowanie projektu z UE1 536 599,92 PLN

 

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim, gmina Jędrzejów.

Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd

Gmina Jędrzejów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd”

 

Celem projektu jest poprawa jakości oraz dostępu do obiektów pomocy i integracji społecznej na terenie gminy Jędrzejów poprzez utworzenie mieszkania chronionego z 8 miejscami pobytu stałego lub okresowego.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 962 222,24 PLN

Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno sportowej na terenie Gminy Jędrzejów

 

Głównym celem projektu jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno sportowej na terenie Gminy Jędrzejów.

 

Projekt obejmuje:

 • Zadnie Nr 1  Modernizacja infrastruktury sportowej  przy SP nr 4 w Jędrzejowie.
 • Zadanie nr 2 Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie.

 

Dofinansowanie projektu z UE 1 429 927,01 PLN

Wartość ogółem:  2 442 997,26 PLN

 

Dzięki realizacji projektu podwyższy się jakość i efektywność edukacji przez wprowadzenie zróżnicowanych i atrakcyjnych form przekazu, nastąpi poprawa kondycji  fizycznej i zdrowotnej dzieci i osób dorosłych, nastąpi wzrost atrakcyjności urbanistycznej, estetycznej i turystycznej Gminy Jędrzejów.

 

 

Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów

Gmina Jędrzejów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów”

 

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej dwóch budynków świetlic wiejskich w gminie Jędrzejów zlokalizowanych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych

 

Dofinansowanie projektu z UE: 787 104,59 PLN

 

Rekonstrukcja przywracająca pierwotny charakter kaplicy w obrębie cmentarza wojennego z lat 1914-1915

W dniu 30.06.2020r. Gmina Jędrzejów podpisała umowę na wykonanie zadania  pn. „Rekonstrukcja przywracająca pierwotny charakter kaplicy w obrębie cmentarza wojennego z lat 1914-1915” „dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji i Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych”

Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów

Gmina Jędrzejów

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów”

 

Celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza .

 

Dofinansowanie projektu z UE: 4 379 971,71 PLN

Wartość ogółem: 7 662 759,00 PLN

 

Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

 

Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Łysakowie Pod Lasem

Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów

Gmina Jędrzejów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”

 

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP poprzez uzbrojenie terenu, stworzenie nowego układu komunikacyjnego i udostępnienie go inwestorom

Dofinansowanie projektu z UE: 2 574 378,17 PLN

 

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Łysaków Drugi i Prząsław, gmina Jędrzejów

Gmina Jędrzejów
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Łysaków Drugi i Prząsław, gmina Jędrzejów”

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym

Dofinansowanie projektu z UE: 697 068,34 PLN
 

Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Książe Skroniów i Mnichów

Wykonawca robót :

EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j.

z siedzibą ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn

 

Zakres operacji: w ramach przedmiotowej operacji zostanie wykonana sieć wodociągowa w miejscowościach Książe Skroniów i Mnichów o długości ok. 14,8 km. wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi.

 

Całkowity koszt operacji wynosi: 5 979 030 zł. (brutto)

Kwota dofinansowania wynosi 1 999 999 zł.

e-świętokrzyskie" - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

 

Projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” zrealizowanego przez Województwo Świętokrzyskie i 13 partnerów z Województwa Świętokrzyskiego ze środków ZPORR. Obecny projekt jest realizowany wspólnie ze 106 Partnerami – jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty).

Celem nadrzędnym Projektu „e-świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w całym Województwie Świętokrzyskim.

Dzięki realizacji tego projektu każdy Urząd Gminy czy Powiatu stanie się nowoczesnym urzędem w pełni odpowiadającym kierunkom rozwoju e-administracji w Polsce i Europie.

Jednocześnie trzeba powiedzieć, że założenia tego projektu w pełni odpowiadają zmianom wprowadzanym przez Ustawę o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, a więc umożliwi samorządom Województwa Świętokrzyskiego pełna realizacją zadań wynikających z tej ustawy.

Projekt jest finansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Opracyjnego dla województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

 

 

 

"E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"

 

Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” realizowany jest przez Samorząd Województwa reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ). Partnerami Projektu są jednostki administracji samorządowej - powiaty i gminy Województwa Świętokrzyskiego.

 

Koszt projektu wynosi 25 mln zł . Do refundacji przewidziane jest w 85% (21,25 mln zł);
Koszty ponoszone będą na 3 poziomach – wojewódzkim (kwota 5,15 mln zł), powiatowym (łącznie kwota 12,04 mln zł), gminnym (102 gminy; łącznie kwota 7,81 mln zł)

 

Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ)” obejmuje działania mające na celu stworzenie regionalnego systemu informacji przestrzennej dla Województwa Świętokrzyskiego, czyli budowę regionalnej infrastruktury organizacyjno – technicznej danych przestrzennych, uwzględniającej zalecenia europejskiej dyrektywy INSPIRE. Rezultatem wdrożenia tego systemu będzie udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji przestrzennej o województwie, skutkujące usprawnieniem funkcjonowania administracji publicznej regionu, a docelowo również wzrostem konkurencyjności województwa oraz jego rozwojem gospodarczym.

 

Odbiorcami informacji przestrzennej udostępnianej przez system są w pierwszej kolejności jednostki administracji publicznej, a w szczególności jednostki administracji samorządowej na poziomach: województwa, powiatu i gminy. Innymi spodziewanymi użytkownikami systemu są: uczelnie, jednostki badawczo – rozwojowe, organizacje i agencje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy regionu.
Bezpośrednim Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ), reprezentujący poprzez formułę konsorcjum pozostałych jego Beneficjentów, czyli jednostki administracji samorządowej powiatów oraz gmin.

 

Strona projektu:
http://www.e-swietokrzyskie.pl/sipws/

Modernizacja Domu Kultury w Jędrzejowie do pełnienia funkcji Nowoczesnego Centrum Kultury

.

Projekt pt. "Modernizacja Domu Kultury w Jędrzejowie do pełnienia funkcji Nowoczesnego Centrum Kultury"

 

Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013.

 

Oś priorytetowa 5 – Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport.

 

Działanie 5.2 - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych.

 

                                          ... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...                                          

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mnichów”

.

Projekt „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mnichów”
.

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
.

Działanie: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” .

 

 

„Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie”

.

Projekt „Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie”

 

Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013.

Oś priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast.

 

Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu.

.

                                          ... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...                                          

 

 

„Modernizacja i przebudowa ciągu ulic: Przemysłowej i Reymonta w Jędrzejowie w km 0+000 do 2+960,5"

.

Projekt pt. „Modernizacja i przebudowa ciągu ulic: Przemysłowej i Reymonta w Jędrzejowie w km 0+000 do 2+960,5"

 

Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013.

Oś priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu.

 

Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej.

.

                                          ... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...                                          

 

 

„Większe umiejętności, lepsze jutro”

 

Projekt systemowy realizowany od 2008r. do 2013r. „Większe umiejętności, lepsze jutro” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej

 

 
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

 

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Cel projektu: Przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród bezrobotnych, biernych zawodowo oraz zatrudnionych 35 klientów pomocy społecznej, mieszkających na terenie gminy Jędrzejów w okresie I – XII 2011r.

"BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEŃ LEKKOATLETYCZNYCH - TEREN ZESPOŁU SZKÓŁ W JĘDRZEJOWIE"

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

 • Priorytet 3 Rozwój lokalny
 • Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
 • Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa

 

Projekt zakłada budowę kompleksu boisk sportowych w skład których wchodzą:

 1. dwa boiska do siatkówki, powierzchnia - 286 m2x2 = 572 m2, nawierzchnia - trawa syntetyczna,
 2. boisko do koszykówki, powierzchnia - 540 m2, nawierzchnia - trawa syntetyczna,
 3. boisko do piłki ręcznej, powierzchnia  - 1.196 m2, nawierzchnia - trawa syntetyczna, 
 4. bieżnia okrężna o dł. 242 m o 4-ch torach, każdy po 1,20 m, nawierzchnia - tartan,
 5. dwa korty tenisowe o powierzchni - 1.360 m2, nawierzchnia - trawa syntetyczna,
 6. rzutnia do rzutu kulą o pow. 240 m2, nawierzchnia - (koło-tartan, rzutnia-mączka ceglana)
 7. skocznia do skoku w dal, pow. 92 m2, rozbieg-nawierzchnia - tartan.

 

Inwestycja została zakończona w III kwartale 2005 roku.

Projekty realizowane przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Alternatywny Ośrodek Edukacji Przedszkolnej w Jasionnie.
Projekt „Pomocna dłoń” . Realizowany w ramach konkursu MEN „Alternatywne formy edukacji przedszkolnej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w Działaniu 2.1 a SPO RZL Alternatywny Ośrodek Edukacji Przedszkolnej w Jasionnie prowadzony przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka Elementarz z siedzibą w Katowicach. Okres realizacji od 1 kwietnia 2007 do 31 marca 2009 r. Miejsce realizacji: budynek szkolny w miejscowości Jasionna gmina Jędrzejów.

Kurs nauki języka angielskiego dla nauczycieli – zakończony europejskim egzaminem TELC.
Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt Samorządowy: „Podnoszenie kwalifikacji pracowników oświaty: nauczycieli oraz osób zarządzających oświatą”. Priorytet IX. Działanie 9.4. Szkolenie z zakresu języków obcych. Program realizowany w Jędrzejowie przez Centrum Edukacyjne „Idea” w Krakowie. Okres realizacji od maja 2008 do czerwca 2009.

„Bajkowe Przedszkole w Potoku Wielkim”.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny. Gmina Jędrzejów.
Projekt: „Bajkowe Przedszkole w Potoku Wielkim” . Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Okres realizacji 2009/2010.


„Małe przedszkole „Pod jesionami” w Jasionnie”.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny , Gmina Jędrzejów.
Projekt: „Małe przedszkole „Pod Jesionami” w Jasionnie. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Ze środków unijnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki . Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” - realizowany w klasach pierwszych wybranych szkół podstawowych na terenie Gminy Jędrzejów w okresie od kwietnia 2009 do czerwca 2011 roku przez Grupę Edukacyjną S.A. „MAC” w Kielcach .

Studia podyplomowe dla nauczycieli – drugi kierunek.
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności. Gmina Jędrzejów. Projekt: „Droga do nauczania drugiego przedmiotu. Studia podyplomowe dla nauczycieli z woj. świętokrzyskiego” . Priorytet IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach. Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach przy udziale JST. Studia podyplomowe z zakresu „Informatyki z elementami dydaktyki” oraz „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Okres realizacji projektu od 1 czerwca 2010 do 31 stycznia 2012. JST 15 %, to jest 1580,53 zł na jednego uczestnika.
SP nr 2 Jędrzejów: Marek Maj, Arkadiusz Słabosz, Beata Siemieniec.

Ucz się z nami – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gminie Jędrzejów.
Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki …… ŚBRR ( …). Projekt: Ucz się z nami – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gminie Jędrzejów. Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany przez Kielecką Szkołę Języków Obcych InterCollege. Miejsce realizacji: SP w Łysakowie, SP w Prząsławiu, SP w Skroniowie. Okres realizacji: od 1 września 2010 do 31 sierpnia 2012.

Kurs kwalifikacyjny : Organizacja i zarządzanie oświatą.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności. Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny. Gmina Jędrzejów. Projekt: „Profesjonalny nauczyciel”. Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Realizacja projektu przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach przy udziale Gminy Jędrzejów w terminie od września 2009 do grudnia 2010 r. Okres realizacji szkoleń w Jędrzejowie od marca 2010 do 31 października 2010 r. (16 osób z placówek oświatowych podległych gminie Jędrzejów). Dopłata gminy 15 % = 6719,00 zł ogółem.

Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w Gminie Jędrzejów.
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Unia Europejska EFS
Projekt: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w Gminie Jędrzejów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddzialanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizacja w dziewięciu szkołach: SP Jasionna, SP Łysaków, SP Mnichów, SP Piaski, SP Podchojny, SP Potok Wielki, SP Prząsław, SP Raków, SP Skroniów. Termin od marca 2011 do czerwca 2012 r.

Projekt: „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych”. Przy pomocy tego projektu w 2005 roku cztery biblioteki szkolne w mieście (Gimnazjum nr 1, SP 2, SP 3, Zespół Szkół) zostały wyposażone w zestawy czterech komputerów wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem. Na podobnej zasadzie w terminie późniejszym doposażono bibliotekę szkolną w Prząsławiu.

Wymiana 53 kpl okien w budynku Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W 2004 roku wymieniono 53 komplety okien na ogólny koszt: 70.300,00 zł. W tym: PAOW 28.120,00 zł – 40,00 %, Gmina 42.180,00 zł – 60,00 %.

Wymiana 44 kompletów okien w budynku Szkoły Podstawowej w Skroniowie. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W 2004 roku wymieniono 44 komplety okien w budynku szkolnym w Skroniowie na ogólny koszt : 44.172,00 zł. W tym: PAOW 17.714,00 zł – 40,10 %, Gmina 26.458,00 zł – 59,90 %.

Doposażenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rakowie. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich . W 2004 roku doposażono oddział przedszkolny w Rakowie w niezbędny sprzęt o wartości 9.000,00 zł. W tym: PAOW 3.780,00 zł – 42,00 %, Gmina 5.220,00 zł – 58,00 %.

Doposażenie szkół na wsi w pomoce dydaktyczne. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W 2004 roku doposażono szkoły na wsi z Gminy Jędrzejów w pomoce dydaktyczne i programy multimedialne na ogólną wartość 38.844,00 zł. W tym: PAOW 22.918,00 zł – 59,00 %, Gmina 15.926,00 zł – 41,00 %.

Szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Doskonalenie nauczycieli, kursy metodyczne i wdrażanie nowoczesnych programów. W 2004 roku z PAOW pozyskano na ten cel 34.108,00 zł, co stanowiło 62 % ogółu wydatków, dopłata gminy 20.906,50 zł.

Szkolenie nauczycieli z zakresu technologii informatycznych – celem wykorzystania komputerów. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Szkolenia informatyczne nauczycieli i opiekunów szkolnych pracowni komputerowych. Z PAOW w 2004 roku pozyskano 12.263,00 zł, co stanowiło 62 % kosztów, dopłata gminy 7.517,02 zł.

Projekt: „Przedszkole – Dobry Start w Lepszą Przyszłość”. Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Unia Europejska EFS. „Przedszkole – Dobry Start w Lepszą Przyszłość”. Człowiek – najlepsza inwestycja. Kampania informacyjno-szkoleniowa promująca edukację przedszkolną w środowisku wiejskim. Projekt realizowany od roku szkolnego 2009/2010 przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach przy współudziale Gminy Jędrzejów.


Klub Twórczych Dyrektorów Przedszkoli. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Realizator projektu Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Z projektu tego od 2007 roku korzystają dyrektorzy przedszkoli z Gminy Jędrzejów i województwa świętokrzyskiego.