MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Na terenie gminy Jędrzejów

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA MIASTA I GMINY JĘDRZEJÓW NA LATA 2013 – 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017 – 2020

STATYSTYKA LUDNOŚCI

Program usuwania wyrobów zawierajacych azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące wyroby zawierające azbest zobowiązane są do przekazania w terminie do 31 stycznia każdego roku informacji o wyrobach zawierających azbest. „Informacja o wyrobach zawierających azbest” powinna zawierać wynik inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest sporządzonej poprzez spis z natury i zostać wypełniona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w  zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.
 
W „Informacji o wyrobach zawierających azbest” określa się m.in. stopień pilności usunięcia wyrobów azbestowych obliczony według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
 
Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz Informacji osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają w formie pisemnej Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa, a osoby prawne Marszałkowi Województwa. Drugi egzemplarz Informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej Informacji. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
 
W przypadku, gdy składający Informację działa w imieniu innej osoby do Informacji należy dołączyć: pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesionej opłaty skarbowej.
 
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia Informacji.
 
Podstawa prawna:  
Art. 162 i 346 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U.2019.1396 ze zm.);Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.);Część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2019.1000 ze zm.).
 
Uwagi:
Osoba, która wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest) nie przekazuje okresowo właściwym organom informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, podlega karze grzywny.
 
Wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi dopuszcza się w terminie do dnia 31 grudnia 2032r. Przy wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest należy uwzględniać wyniki przeprowadzonych kontroli oraz „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

Znaj prawdę o azbeście

  • Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy unosi się w powietrzu i jest możliwość wdychania jego włókien.
  • Włókienka azbestu są bardzo małe, niewidoczne dla oka i niewyczuwalne w dotyku - dlatego jedynym ostrzeżeniem dla człowieka jest świadomość zagrożenia.
  • Stosuj się do zasad postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. Właściwe postępowanie skutecznie minimalizuje ryzyko.
  • Pamiętaj: Twoje zdrowie i Twojej Rodziny zależeć może od Twojej mądrości i przezorności !
.
Zgodnie z "Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" przewiduje się usunięcie tych wyrobów do 2032 r.
.
Większa ich część to materiały budowlane stosowane przede wszystkim jako pokrycia dachowe ( np. eternit).
Ze względu na dużą szkodliwość włókien azbestowych, które mogą unosić się podczas usuwania płyt eternitowych, nie wolno przeprowadzać tych prac samodzielnie. Usuwaniem wyrobów z azbestem mogą zajmować się wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające zezwolenie na wykonywanie tego typu prac.
.
Wszelkie informacje dotyczące problematyki usuwania wyrobów azbestowych dostępne są w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie w pokoju nr 34 lub 38.